GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacje o odpadach

 

INFORMACJE  DLA  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU  GMINY STAROŹREBY  W  ZAKRESIE GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Staroźreby samodzielnie realizuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z obowiązującym jednolitym systemem segregacji odpadów (JSSO) wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych.

  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów – druki dostępne w Urzędzie Gminy Staroźreby lub pod adresem: http://starozreby.pl/informacje-o-odpadach
  • Po przyjęciu deklaracji zostanie Państwu dostarczony indywidualny nr konta bankowego na który należy uiszczać opłaty za odpady komunalne – będą to inne numery kont niż dotychczasowo dostarczone Państwu przez Związek Gmin Regionu Płockiego
  • Płatności należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

STAWKA OPŁATY

  • Stawka opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych wynosi 26,00 zł od osoby/miesiąc;
  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczona zostanie podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 52,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują, że odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty.  W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z tej nieruchomości.
  • Obecność kompostownika będzie kontrolowana przez pracowników Urzędu. Stwierdzenie braku posiadania kompostownika lub nie kompostowania bioodpadów na nieruchomości pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Staroźreby w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2022 roku świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Staroźrebach pokój nr. 11 oraz pod numerem tel. 24 266 30 92.

Comments are closed.