GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Uchwała nr 93/XIX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/495872/uchwala_nr_93xix2019_rady_gminy_starozreby_z_dnia_12_listopada_2

Uchwała nr 94/XIX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/495873/uchwala_nr_94xix2019_rady_gminy_starozreby_z_dnia_12_listopada_2

Uchwała nr 108/XX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/499294/uchwala_nr_108xx2019_rady_gminy_starozreby_z_dnia_29_listopada_2

Uchwała nr 109/XX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/499295/uchwala_nr_109xx2019_rady_gminy_starozreby_z_dnia_29_listopada_2

Uchwała nr 110/XX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/499296/uchwala_nr_110xx2019_rady_gminy_starozreby_z_dnia_29_listopada_2

Uchwała nr 113/XXI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 16 grudnia 2019r. dotycząca zmiany uchwały nr 109/XX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/501179/uchwala_nr_113xxi2019_rady_gminy_starozreby_z_dnia_16_grudnia_20

Comments are closed.