GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach w formie papierowej (Staroźreby, ul. Głowackiego 2) lub drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku gdy ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Przy ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego konieczne jest także spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Wysokość tego świadczenia jest tożsama z wysokością bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższa niż 500,00 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania związane z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje Pani Karolina Pikała.

Comments are closed.