GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pomoc socjalna dla uczniów

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) i wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony, również z miesiąca składania wniosku. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodu.
Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października. Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
Stypendia szkolne są przekazywane na cele szczegółowo określone, w formie rzeczowej obejmującej dofinansowania opłat związanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez uprawnionego lub refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki.
Stypendia szkolne mogą być przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
– zakupu podręczników do nauki i innych przyborów szkolnych, odzieży i obuwia wymaganych przez szkołę ( sportowa, galowa),
– opłat związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
– innych opłat związanych z pobieraniem nauki.
Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.
Pouczenie:
– wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
– stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego,
– należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2. Odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3. Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (dotyczy pełnoletnich członków rodziny).
5. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów.
6. Odcinek renty, emerytury, innego świadczenia z instytucji ubezpieczeniowych.
7. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia.

Comments are closed.