GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Asystent Rodziny

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących pomyślnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach rodziny, w której się wychowuje bo to w dezintegracji rodziny tkwi źródło sieroctwa społecznego. Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Niejednokrotnie czynniki te występują razem.

Wsparcie dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze niesie ASYSTENT RODZINY. Zawód asystenta rodziny został wprowadzony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. Podczas wykonywania swoich zadań asystent współpracuje z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp., wspiera rodziny w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych, pomaga i uczy oszczędnego zarządzania budżetem domowym, merytorycznie pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomaga w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspiera jej aktywność społeczną, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny itp.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach Asystentem Rodziny jest Agnieszka Gzylewska.

Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Comments are closed.