GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WSPIERAJ SENIORA

17 listopada, 2020

Zasady bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów w ramach rządowego programu „Wspieraj Seniora” w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
1. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, mieszkańcy Gminy Staroźreby.
2. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach, zwanego dalej Ośrodkiem.
3. Osoba uprawniona, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa COVID-19 dzwoni:
– na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr tel. (22) 505 11 11 lub
– bezpośrednio do Ośrodka pod nr tel. (24) 268 28 34.
4. Zgłoszenie z ogólnopolskiej infolinii przekazywane jest do Ośrodka, za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, zwanej dalej CAS.
I. Tryb postępowania i zakres działań w Ośrodku w związku z weryfikacją zgłoszenia i ustaleniem konieczności wsparcia
1. Pracownik Ośrodka:
1) w przypadku zgłoszenia:
a) przez infolinię: kontaktuje się telefonicznie z Seniorem i wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury; podaje swoje imię i nazwisko; w celu weryfikacji zgłoszenia, pracownik podaje datę i godzinę, kiedy Senior kontaktował się z infolinią;
b) bezpośrednio do Ośrodka: weryfikuje rozmówcę przez telefon i wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury;
2) realizuje, na wstępie rozmowy telefonicznej z Seniorem, obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Realizacja obowiązku polega na podaniu osobie, której dane dotyczą, podstawowych informacji – takich jak tożsamość administratora danych, cele przetwarzania danych, opis praw przysługujących osobie, do której należą dane osobowe – z jednoczesnym odesłaniem do pełnej treści klauzuli informacyjnej, np. poprzez podany link (tzw. ustwowy obowiązek informacyjny). Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
3) rozeznaje sytuację osoby zgłaszającej się o pomoc;
4) ustala zakres wsparcia, które może polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej; wsparcie może również obejmować czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe, opłacenie rachunków (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.;
5) podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu udzielenia wsparcia i datę oraz informuje, że osoba wspierająca wylegitymuje się:
a) w przypadku pracownika Ośrodka legitymacją służbową lub pisemnym zaświadczeniem wystawionym przez Ośrodek;
b) w przypadku wolontariusza – identyfikatorem;
6) informuje, że osoba wnioskująca o wsparcie ponosi wyłącznie koszt zakupów, nie ponosi kosztów wykonania usługi;
7) informuje, że Senior przekazuje osobie realizującej usługę pieniądze przed dokonaniem zakupów (nie dopuszcza się używania przez osobę realizującą usługę kart płatniczych Seniora); ostatecznie rozliczenie wydatków następuje wg paragonów/faktur po wykonaniu usługi i przekazaniu zakupów Seniorowi oraz po potwierdzeniu przez Seniora prawidłowości rozliczenia poprzez złożenia podpisu przez Seniora w ewidencji realizacji usług, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
8) informuje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa podczas kontaktu Seniora z osobą realizującą usługę: noszenie maseczki, zachowanie dystansu, w miarę możliwości używanie rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja przekazywanych przedmiotów (np. siatki do zakupów, pieniędzy).
II. Udzielanie usług wsparcia
1. Usługa wsparcia może być realizowana przez pracowników Ośrodka a także we współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
2. Realizacja usług przez Ośrodek odbywa się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają przez system CAS w weekendy lub poza godzinami pracy Ośrodka rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
3. Osoba realizująca usługę wsparcia legitymuje się odpowiednim dokumentem określonym w ust. I pkt 1 ppkt 5; wszystkie te dokumenty są numerowane wg odpowiedniej ewidencji w Ośrodku i opatrzone pieczęcią Ośrodka.
4. Senior weryfikuje dane osoby realizującej usługę – zgodnie z informacjami uzyskanymi telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem Ośrodka, a w przypadku wątpliwości kontaktuje się z Ośrodkiem pod nr tel. (24) 268 28 34 i potwierdza tożsamość osoby wspierającej.
5. Zakres usług na rzecz Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
III.Wolontariat
1. Wolontariusz zgłasza swoją gotowość do realizacji usług wsparcia dla Seniorów:
1) za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii uruchomionej w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr tel. (22) 505 11 11 lub 2) dzwoniąc bezpośrednio do Ośrodka pod nr tel. (24) 268 28 34.
2. Zgłoszenie z ogólnopolskiej infolinii przekazywane jest do Ośrodka za pomocą systemu CAS.
3. Pracownik Ośrodka weryfikuje zgłoszenie dokonane przez infolinię: kontaktuje się z wolontariuszem telefonicznie na wskazany w zgłoszeniu nr telefonu i potwierdza zakres deklarowanej przez niego pomocy.
4. Z wolontariuszem mającym wykonywać usługę wsparcia Ośrodek zawiera:
1) Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych;
2) umowę powierzenia danych osobowych.
5. Wolontariusz otrzymuje z Ośrodka:
1) identyfikator, którym legitymuje się osobie, której udziela usług wsparcia;
2) środki ochrony: maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji – w ilościach niezbędnych do realizacji usługi wsparcia.
6. Wolontariusz prowadzi ewidencję realizacji usług, o której mowa w ust. I pkt 7.
7. Wolontariusz zgłasza do Ośrodka wykonanie usługi, nie później niż następnego dnia po jej wykonaniu, w sposób uzgodniony z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUGI WSPARCIA DLA SENIORÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:
 1. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach z siedzibą: 09-440 Staroźreby, ul. Głowackiego 2 tel. (24)268 28 34 e-mail: gops@starozreby.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną: iod@starozreby.pl
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi wsparcia. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.
 4. Źródło pochodzenia danych
  Jeżeli Administrator nie pozyskał danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana oznacza to, że takie dane zostały przez Panią/Pana przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem ogólnopolskiej infolinii uruchomionej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiotom zapewniającym zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentów.
 6. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją Kancelaryjną.
 7. Przysługujące prawa
  Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. sprostowania (poprawiania) danych, 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 4. do ograniczenia przetwarzania danych, 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
 8. Skarga do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 2. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 3. Wymóg podania danych Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi wsparcia.

Last modified: 17 listopada, 2020

Comments are closed.