GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacja dla rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

31 lipca, 2021

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Staroźrebach w budynek B pokój 4 – Podatki w dwóch terminach:

–  od 1 lutego 2021 roku do 1 marca 2021 roku  (do wniosku należy załączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.)

– od 2 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku (do wniosku należy załączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.)

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa faktura uproszczona nie stanowi podstawy do zwrotu!

  • Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku musi dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.
  • Rolnik dzierżawiący grunty powinien przedłożyć umowę dzierżawy lub pisemne oświadczenie o dzierżawionych gruntach.

Ponieważ zwrot podatku akcyzowego dokonywany na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowi program pomocowy, zgodny z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze leśnym na lata 2007-2013 (Dz. Urz. UE C 319 z 27.12.2006 r., str. 1 – przedłużony komunikatem z dnia 20 listopada 2013 roku Dz.U.UE.C.2013.339.1) oraz Dyrektywą Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. WE L 283 z 31 października 2003 r.). Pomoc tę klasyfikuję się jako program pomocy notyfikowany w Komisji Europejskiej o numerze SA.39937 (2014/X), którego stosowanie przedłużono do 31.12.2023 r. programem nr SA.58653 (2020/X), w związku z powyższym:

  • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie wskazujące formę prawną beneficjenta, kategorię przedsiębiorstwa przy użyciu którego beneficjent pomocy wykonuje działalność w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01 lipca 2014, str. 1) oraz wskazać klasę PKD w związku z którą beneficjent ubiega się o pomoc, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. poz. 1885 oraz z 2009 r. poz. 489).

Organ właściwy do prowadzenia i załatwienia spraw dotyczących przyznawania producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, stanowiącego pomoc publiczną – ma obowiązek podania do publicznej wiadomości danych, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

  • W odniesieniu do faktur, na których brak wskazania kodu CN oleju napędowego, wnioskodawca składa oświadczenie, potwierdzające, że zakupiony olej napędowy jest oznaczony kodem CN określonym w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uprawniającym do zwrotu podatku.

Wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej można pobrać w bud. B – pok. 4 Podatki.

Dokumenty do pobrania:

1 Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2021 r.

2 Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

3 Oświadczenie o pomocy publicznej i PKD gospodarstwa

4 Zestawienie faktur

5 Oświadczenie o dzierżawionych gruntach

6 Oświadczenie wnioskodawcy w zakresie kodów CN

Klauzula informacyjna

Last modified: 1 sierpnia, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status