GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Informacje o odpadach

 

INFORMACJE  DLA  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU  GMINY STAROŹREBY  W  ZAKRESIE GOSPODARKI  ODPADAMI  KOMUNALNYMI

Od 1 stycznia 2020 r. Gmina Staroźreby samodzielnie realizuje odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Zgodnie z obowiązującym jednolitym systemem segregacji odpadów (JSSO) wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych.

  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów – druki dostępne w Urzędzie Gminy Staroźreby lub pod adresem: https://starozreby.pl/informacje-o-odpadach
  • Po przyjęciu deklaracji zostanie Państwu dostarczony indywidualny nr konta bankowego na który należy uiszczać opłaty za odpady komunalne – będą to inne numery kont niż dotychczasowo dostarczone Państwu przez Związek Gmin Regionu Płockiego
  • Płatności należy dokonywać do 28 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc

STAWKA OPŁATY

  • Stawka opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych wynosi 26,00 zł od osoby/miesiąc;
  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczona zostanie podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 52,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  • Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują, że odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 10 % miesięcznie od obowiązującej opłaty.  W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z tej nieruchomości.
  • Obecność kompostownika będzie kontrolowana przez pracowników Urzędu. Stwierdzenie braku posiadania kompostownika lub nie kompostowania bioodpadów na nieruchomości pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Staroźreby w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2022 roku świadczyć będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Staroźrebach pokój nr. 11 oraz pod numerem tel. 24 266 30 92.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status