GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Uchwała nr 283/LI/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Staroźreby

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/604504/uchwala_nr_283li2021_rady_gminy_starozreby_z_dnia_13_grudnia_202

Uchwała nr 284/LI/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/604505/uchwala_nr_284li2021_rady_gminy_starozreby_z_dnia_13_grudnia_202

 

Uchwała nr 108/XX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/499294/uchwala_nr_108xx2019_rady_gminy_starozreby_z_dnia_29_listopada_2

Uchwała Nr 286/LI/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/604507/uchwala_nr_286li2021_rady_gminy_starozreby_z_dnia_13_grudnia_202

 

Uchwała nr 285/LI/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/604506/uchwala_nr_285li2021_rady_gminy_starozreby_z_dnia_13_grudnia_202

 

Uchwała Nr 303/LIII/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 stycznia 2022 r w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dostępna pod adresem
http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/614347/uchwala_nr_303liii2022_rady_gminy_starozreby_z_dnia_24_stycznia_

Uchwała Nr 304/LIII/2022 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
http://bip.starozreby.pl/wiadomosci/11891/wiadomosc/614348/uchwala_nr_304liii2022_rady_gminy_starozreby_z_dnia_24_stycznia_

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status