GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

STAWKA OPŁATY

Nieruchomości zamieszkałe (budynki mieszkalne)

Stawka opłaty  za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych wynosi 30,00 zł od osoby/miesiąc.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, naliczona zostanie podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 60,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zadeklarują, że odpady biodegradowalne będą kompostowane w przydomowym kompostowniku są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to wynosi 6,60 zł miesięcznej  stawki opłaty liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W sytuacji zadeklarowania posiadania kompostownika na nieruchomości odpady biodegradowalne nie będą odbierane z tej nieruchomości.

Obecność kompostownika będzie kontrolowana przez pracowników Urzędu. Stwierdzenie braku posiadania kompostownika lub nie kompostowania bioodpadów na nieruchomości pozbawia uprawnienia do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

W przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 190,00 zł od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości 570 zł od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status