GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach w formie papierowej (Staroźreby, ul. Głowackiego 2) lub drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, w przypadku gdy ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Przy ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego konieczne jest także spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Wysokość tego świadczenia jest tożsama z wysokością bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższa niż 500,00 zł miesięcznie.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się, na okres świadczeniowy tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego, w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania związane z ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizuje Pani Karolina Pikała.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status