GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pomoc socjalna dla uczniów

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) i wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony, również z miesiąca składania wniosku. Aby ubiegać się o stypendium należy złożyć w terminie prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów potwierdzających wysokość dochodu.
Wniosek o stypendium dla ucznia powinien zostać złożony do 15 września, słuchacz kolegium składa wniosek do 15 października. Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
Stypendia szkolne są przekazywane na cele szczegółowo określone, w formie rzeczowej obejmującej dofinansowania opłat związanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez uprawnionego lub refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki.
Stypendia szkolne mogą być przekazywane na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
– zakupu podręczników do nauki i innych przyborów szkolnych, odzieży i obuwia wymaganych przez szkołę ( sportowa, galowa),
– opłat związanych z udziałem w zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
– innych opłat związanych z pobieraniem nauki.
Stypendium realizowane jest na zasadzie całkowitej lub częściowej refundacji poniesionych wydatków związanych z procesem edukacyjnym ucznia, na podstawie rachunków imiennych lub faktur wystawionych na osobę, która otrzymała decyzję o przyznaniu stypendium.
Pouczenie:
– wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego,
– stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego,
– należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
2. Odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
3. Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (dotyczy pełnoletnich członków rodziny).
5. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów.
6. Odcinek renty, emerytury, innego świadczenia z instytucji ubezpieczeniowych.
7. Inne dokumenty uzasadniające przyznanie świadczenia.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status