GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Asystent Rodziny

Rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz naturalnym środowiskiem wychowawczym zapewniającym prawidłowy rozwój wszystkich jej członków, w szczególności dzieci. Obowiązkiem gminy jest dbanie o dobro swoich mieszkańców, a co za tym idzie wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i nie potrafiących pomyślnie rozwiązać swoich sytuacji kryzysowych. Szukając prób pomocy dziecku, uwagę należy skupić nie tylko na problemach dziecka, ale także na problemach rodziny, w której się wychowuje bo to w dezintegracji rodziny tkwi źródło sieroctwa społecznego. Wśród czynników, które mogą mieć wpływ na dezintegrację rodziny, wymienić należy: niski poziom kulturalny, intelektualny oraz moralny dorosłych, niezaradność życiową członków rodziny, brak stabilizacji zawodowej i materialnej, niewydolność wychowawczą rodziców i zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych względem dzieci, a także alkoholizm jednego lub obojga rodziców, karalność sądową, przejawy psychopatii, maltretowanie oraz znęcanie się nad dzieckiem. Niejednokrotnie czynniki te występują razem.

Wsparcie dla rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze niesie ASYSTENT RODZINY. Zawód asystenta rodziny został wprowadzony ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy. Podczas wykonywania swoich zadań asystent współpracuje z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd gminy, itp., wspiera rodziny w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych, pomaga i uczy oszczędnego zarządzania budżetem domowym, merytorycznie pomaga w prowadzeniu gospodarstwa domowego, pomaga w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspiera jej aktywność społeczną, motywuje do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny itp.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach Asystentem Rodziny jest Agnieszka Gzylewska.

Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status