GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Artur Żelechowski

19 października, 2019

1. Kierowanie oraz sprawowanie nadzoru nad pracą Referatu.
2. Nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją, przechowywaniem dokumentów i pism skierowanych do referatu, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników Referatu.
4. Nadzór nad przekazywaniem do archiwum zakładowego akt z poszczególnych stanowisk pracy zgodnie z instrukcją archiwalną.
5. Przygotowywanie opisu stanowisk pracy w referacie.
6. Sporządzanie projektów zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy.
7. Dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
8. Realizacja celów kontroli zarządczej w Urzędzie, w tym m.in. zarządzanie ryzykiem w kierowanej komórce organizacyjnej.
9. Nadzór nad wyposażeniem będącym w dyspozycji komórki organizacyjnej.
10. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę oraz o właściwą relację urzędnik-interesant;
11. Zapewnienie przestrzegania regulaminów, zarządzeń, instrukcji, dyscypliny pracy, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej,
a także nadzór w tym zakresie.
12. Realizacja innych zadań zleconych przez Wójta lub Sekretarza Gminy.
13. Kierownik komórki organizacyjnej podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1440 z późn.zm.).

Last modified: 7 listopada, 2019

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status