GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

3 sierpnia, 2022

Wójt Gminy Staroźreby oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach uprzejmie informują, że rodzice uczniów lub sami uczniowie pełnoletni, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej TUTAJ bądź na miejscu w GOPS Staroźreby.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Staroźreby i uczęszczającym do szkół:

– podstawowych, ponadpodstawowych,

– słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

Obecnie miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może przekraczać 600 zł.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny ucznia, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (za miesiąc sierpień 2022) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, np.:

– zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,

– aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Płocku) o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, lub odpowiednie oświadczenie w przypadku braku zaświadczenia,

– zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości – 345 zł,

– w przypadku otrzymywania innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych – zaświadczenie o jego wysokości,

– odcinek renty, emerytury i decyzja o jej przyznaniu, zaświadczenie

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej)

– zaświadczenie o przyznanych świadczeniach pieniężnych, rodzaju i wysokości z OPS

Termin składania wniosków: ​

– do dnia 15 września roku szkolnego,

– do 15 lutego – przez uczniów i słuchaczy szkół z nietypowym rokiem szkolnym,

– a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendia wypłacane będą na podstawie przedłożonych rachunków i faktur wystawionych na wnioskodawcę. Refundacja wydatków nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. Paragony nie będą brane pod uwagę. Istotne jest także, aby na fakturze lub rachunku pozycje – plecak, buty, strój na WF miały adnotację „sportowe”.

Do wydatków można w szczególności zaliczyć :

– zakup podręczników, zeszytów, słowników, encyklopedii, atlasy, lektur szkolnych, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych

– zakup przyborów i pomocy szkolnych, tornister lub plecak szkolny, artykuły szkolne, strój na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki gimnastyczne- max 1 szt. na semestr, koszulki gimnastyczne max 2 szt. na semestr, dresy kompletne lub spodnie sportowe +bluza sportowa max 1 na semestr, obuwie sportowe- max 1 szt. na semestr) oraz innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę.

– opłaty za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych

– opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatru lub innych imprezach organizowanych przez szkołę

– zakup komputera, oprogramowania, części do komputera, drukarki oraz papieru do drukarki

– zakup biurka, krzesła do biurka.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach ul Głowackiego 2, od dnia 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r.

Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Uwaga: Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu, tj. Wnioskodawcą o stypendium szkolne jest pełnoletni uczeń.

Last modified: 3 sierpnia, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status