GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – Podprogram 2020

14 sierpnia, 2020

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach informuje, że zostały zatwierdzone wytyczne do Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W związku z powyższym pracownicy socjalni rozpoczynają prace związane z kwalifikowaniem osób z terenu Gminy Staroźreby do otrzymywania pomocy żywnościowej.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy składają w GOPS wniosek (załącznik nr 1), zapoznają się i podpisują klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2) i na podstawie stosownych dokumentów wypełniają oświadczenie o dochodach (załącznik nr 3). Pracownik socjalny kompletuje dokumenty uprawniające do pomocy na rzec z rodziny i wydaje Skierowanie do otrzymywania pomocy żywnościowej (załącznik nr 4).
Objaśnienia dla osób ubiegających się o zakwalifikowanie do Podprogramu 2020:
1. Kwoty kryterium dochodowego wynoszą:
1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie
2. Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
-miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
-składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
3. Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.
4. Do dochodu wlicza się m.in.
– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło,
– wynagrodzenie za pracę dorywczą,
– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, splata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
-zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
-dochody z gospodarstwa rolnego,
-świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
-dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.
5. Do dochodu nie wlicza się:
-świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Uprzejmie przypominany, że w budynku GOPS obowiązują maseczki zakrywające nos i usta.
Przy jednym stanowisku może przebywać tylko jedna osoba.

Last modified: 14 sierpnia, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status