GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Program „Posiłek w szkole i w domu” w roku szkolnym 2021 – 2022

16 sierpnia, 2021

Wójt Gminy Staroźreby oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach uprzejmie przypominają, iż od września 2021 r. w szkołach ponownie realizowany będzie program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach Programu przyznawane będą świadczenia w formie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Pomocą mogą zostać objęte rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł.

Wnioski o „Posiłek” można już składać w GOPS-ie, przy czym dołączyć należy dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny ucznia, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł źródło ich uzyskania, np.
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
– zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych z OPS,
– aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy) o wysokości pobieranym zasiłku dla bezrobotnych,
– zaświadczenie o dochodzie z gospodarstwa rolnego lub dzierżawy (przyjmuje się, że z 1 ha przel. uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł),
– odcinek z renty/emerytury ewentualnie decyzja o przyznaniu świadczenia,
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzonej działalności gospodarczej ( w przypadku prowadzenia działalności na zasadach ogólnych), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowani (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej),

Na terenie Gminy Staroźreby dostawcą posiłków do szkół jest firma Fundacja „Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej dla Niewidomych w Stanisławowie 9, 09-210 Drobin.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach przypomina o możliwości składania podań/wniosków o objęcie pomocą w formie posiłków dla dzieci w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Last modified: 16 sierpnia, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status