GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Staroźrebach

3 października, 2022

WÓJT GMINY STAROŹREBY

 ogłasza

 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych  w Staroźrebach

 

Obręb Nr działki Powierzchnia nieruchomości Księga wieczysta Cena wywoławcza Wysokość wadium Minimalna wysokość postąpienia
STAROŹREBY 1199/22 0,1059 ha PL1P/ 0061621/9 55.000,00 5.500,00 550,00
STAROŹREBY 1199/24 0,1206 ha PL1P/ 0061621/9 63.000,00 6.300,00 630,00
STAROŹREBY 1199/25 0,1059 ha PL1P/ 0061621/9 55.000,00 5.500,00 550,00
STAROŹREBY 1199/26 0,1213 ha PL1P/ 0061621/9 63.500,00 6.400,00 640,00
STAROŹREBY 1199/27 0,1059 ha PL1P/ 0061621/9 55.000,00 5.500,00 550,00

 

Nieruchomości są niezabudowane. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Staroźreby, zatwierdzonego Uchwałą Nr 122/XX/2016 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 roku położone są w terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowej.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

 

przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia  15 listopada 2022  r. o godz. 900 w Sali nr 12 Urzędu Gminy  w Staroźrebach  ul. Płocka 18

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy w Staroźrebach nr 66 9008 0005 0000 1645 2000 0180 w terminie do dnia  08  listopada 2022   r.  wadium w wysokości wymienionej w tabeli do konkretnej nieruchomości.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie: kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość, oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Wadium  pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia  przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość .

Przetarg zostanie przeprowadzony  na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2213 ze zm.).

Ogłoszenie zamieszczono w „Tygodniku Płockim”, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy  bip.starozreby.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu – Dorota Reszczyńska tel. 24 266 30 93

Wójt Gminy Staroźreby zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z póź. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Staroźreby można uzyskać na stronie www.bip.starozreby.pl  w zakładce MENU PRZEDMIOTOWE „Ochrona danych osobowych.

WÓJT GMINY
/-/ mgr Kamil Groszewski

Last modified: 3 października, 2022

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status