GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

WSPIERAJ SENIORA

17 listopada, 2020

Zasady bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów w ramach rządowego programu „Wspieraj Seniora” w okresie od 20 października do 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
1. Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia, mieszkańcy Gminy Staroźreby.
2. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach, zwanego dalej Ośrodkiem.
3. Osoba uprawniona, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii koronawirusa COVID-19 dzwoni:
– na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr tel. (22) 505 11 11 lub
– bezpośrednio do Ośrodka pod nr tel. (24) 268 28 34.
4. Zgłoszenie z ogólnopolskiej infolinii przekazywane jest do Ośrodka, za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej, zwanej dalej CAS.
I. Tryb postępowania i zakres działań w Ośrodku w związku z weryfikacją zgłoszenia i ustaleniem konieczności wsparcia
1. Pracownik Ośrodka:
1) w przypadku zgłoszenia:
a) przez infolinię: kontaktuje się telefonicznie z Seniorem i wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury; podaje swoje imię i nazwisko; w celu weryfikacji zgłoszenia, pracownik podaje datę i godzinę, kiedy Senior kontaktował się z infolinią;
b) bezpośrednio do Ośrodka: weryfikuje rozmówcę przez telefon i wypełnia formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej procedury;
2) realizuje, na wstępie rozmowy telefonicznej z Seniorem, obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Realizacja obowiązku polega na podaniu osobie, której dane dotyczą, podstawowych informacji – takich jak tożsamość administratora danych, cele przetwarzania danych, opis praw przysługujących osobie, do której należą dane osobowe – z jednoczesnym odesłaniem do pełnej treści klauzuli informacyjnej, np. poprzez podany link (tzw. ustwowy obowiązek informacyjny). Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury;
3) rozeznaje sytuację osoby zgłaszającej się o pomoc;
4) ustala zakres wsparcia, które może polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej; wsparcie może również obejmować czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe, opłacenie rachunków (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.;
5) podaje dane osoby, która przyjdzie do Seniora w celu udzielenia wsparcia i datę oraz informuje, że osoba wspierająca wylegitymuje się:
a) w przypadku pracownika Ośrodka legitymacją służbową lub pisemnym zaświadczeniem wystawionym przez Ośrodek;
b) w przypadku wolontariusza – identyfikatorem;
6) informuje, że osoba wnioskująca o wsparcie ponosi wyłącznie koszt zakupów, nie ponosi kosztów wykonania usługi;
7) informuje, że Senior przekazuje osobie realizującej usługę pieniądze przed dokonaniem zakupów (nie dopuszcza się używania przez osobę realizującą usługę kart płatniczych Seniora); ostatecznie rozliczenie wydatków następuje wg paragonów/faktur po wykonaniu usługi i przekazaniu zakupów Seniorowi oraz po potwierdzeniu przez Seniora prawidłowości rozliczenia poprzez złożenia podpisu przez Seniora w ewidencji realizacji usług, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
8) informuje o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa podczas kontaktu Seniora z osobą realizującą usługę: noszenie maseczki, zachowanie dystansu, w miarę możliwości używanie rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja przekazywanych przedmiotów (np. siatki do zakupów, pieniędzy).
II. Udzielanie usług wsparcia
1. Usługa wsparcia może być realizowana przez pracowników Ośrodka a także we współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.
2. Realizacja usług przez Ośrodek odbywa się pięć dni w tygodniu, w godzinach pracy Ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają przez system CAS w weekendy lub poza godzinami pracy Ośrodka rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
3. Osoba realizująca usługę wsparcia legitymuje się odpowiednim dokumentem określonym w ust. I pkt 1 ppkt 5; wszystkie te dokumenty są numerowane wg odpowiedniej ewidencji w Ośrodku i opatrzone pieczęcią Ośrodka.
4. Senior weryfikuje dane osoby realizującej usługę – zgodnie z informacjami uzyskanymi telefonicznie podczas rozmowy z pracownikiem Ośrodka, a w przypadku wątpliwości kontaktuje się z Ośrodkiem pod nr tel. (24) 268 28 34 i potwierdza tożsamość osoby wspierającej.
5. Zakres usług na rzecz Seniora jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
III.Wolontariat
1. Wolontariusz zgłasza swoją gotowość do realizacji usług wsparcia dla Seniorów:
1) za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii uruchomionej w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów pod nr tel. (22) 505 11 11 lub 2) dzwoniąc bezpośrednio do Ośrodka pod nr tel. (24) 268 28 34.
2. Zgłoszenie z ogólnopolskiej infolinii przekazywane jest do Ośrodka za pomocą systemu CAS.
3. Pracownik Ośrodka weryfikuje zgłoszenie dokonane przez infolinię: kontaktuje się z wolontariuszem telefonicznie na wskazany w zgłoszeniu nr telefonu i potwierdza zakres deklarowanej przez niego pomocy.
4. Z wolontariuszem mającym wykonywać usługę wsparcia Ośrodek zawiera:
1) Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych;
2) umowę powierzenia danych osobowych.
5. Wolontariusz otrzymuje z Ośrodka:
1) identyfikator, którym legitymuje się osobie, której udziela usług wsparcia;
2) środki ochrony: maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji – w ilościach niezbędnych do realizacji usługi wsparcia.
6. Wolontariusz prowadzi ewidencję realizacji usług, o której mowa w ust. I pkt 7.
7. Wolontariusz zgłasza do Ośrodka wykonanie usługi, nie później niż następnego dnia po jej wykonaniu, w sposób uzgodniony z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z USŁUGI WSPARCIA DLA SENIORÓW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:
 1. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator)
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach z siedzibą: 09-440 Staroźreby, ul. Głowackiego 2 tel. (24)268 28 34 e-mail: gops@starozreby.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną: iod@starozreby.pl
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych
  Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja usługi wsparcia. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19.
 4. Źródło pochodzenia danych
  Jeżeli Administrator nie pozyskał danych osobowych bezpośrednio od Pani/Pana oznacza to, że takie dane zostały przez Panią/Pana przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem ogólnopolskiej infolinii uruchomionej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.
 5. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. podmiotom zapewniającym zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentów.
 6. Okres przechowywania danych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją Kancelaryjną.
 7. Przysługujące prawa
  Przysługuje Pani/Panu prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 2. sprostowania (poprawiania) danych, 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 4. do ograniczenia przetwarzania danych, 5. do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
 8. Skarga do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 2. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 3. Wymóg podania danych Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi wsparcia.

Last modified: 17 listopada, 2020

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status