GMINA STAROŹREBY ::: POWIAT PŁOCKI ::: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Wydawanie studentom zaświadczeń przez GOPS na potrzeby stypendium socjalnego – nie zawsze jest możliwe

16 marca, 2021

W dniu 1 października 2019 r. wszedł w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1688, z późn. zm.), zgodnie z którym student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w uczelni zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Na podstawie tego przepisu studenci wnioskują o wydanie stosownego zaświadczenia przez ośrodek pomocy społecznej.
Należy zwrócić uwagę, iż zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny jest wydawane na potrzeby postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego na podstawie posiadanych przez ośrodek pomocy społecznej informacji o beneficjentach pomocy społecznej. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej nie ma dostępu do informacji o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, np. z powodu nieubiegania się rodziny o świadczenia pomocy społecznej, nie może wydać studentowi zaświadczenia o treści określonej w art. 88 ust. 4 ww. ustawy (tj. o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny). Przepis ten nie stanowi bowiem podstawy do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, ponieważ wywiad ten przeprowadzany jest wyłącznie w przypadkach wymienionych w ustawie o pomocy społecznej. NSA także wskazał, że „w sytuacji, gdy organ nie posiada w prowadzonych rejestrach danych, które mogłyby stanowić podstawę wydania zaświadczenia stosownie do żądania wnioskodawcy, oczywistym jest, ze nie może wydać zaświadczenia żądanej treści”. W takich okolicznościach ośrodek pomocy społecznej może jedynie wydać postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści – zgodnie z art. 219 k.p.a. UWAGA! Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia otwiera studentowi dalszą drogę do ubiegania się o stypendium socjalne! Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewiduje na tę okoliczność stosowne rozwiązanie w art. 88 ust. 5. Zgodnie z tym przepisem uczelnia przyzna stypendium socjalne studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie mógł dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o żądanej przez ustawę treści, oraz udokumentuje źródła utrzymania rodziny.

Last modified: 16 marca, 2021

Comments are closed.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status